จีนเริ่มเอาจริงเอาจังด้าน AI มากขึ้นแล้ว เนื่องจากปัจจุบันจีนมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ราว 5 ล้านคน แต่ตอนนี้ยังขาดแคลนมาก และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกับเป็นการสร้างบุคลากรตั้งแต่เป็นเยาวชน ไม่ต้องรอจนถึงระดับมหาลัย จีนจึงได้นำหลักสูตร AI มาใส่เป็นวิชาหนึ่งในระดับมัธยมศึกษา โดยตำราเรียน

Read More