AMD เข้าซื้อ Xilinx เมื่อปี 2020 ด้วยมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ เพื่อจะนำเทคโนโลยี FPGA มาใช้งาน คู่แข่งที่สำคัญอย่าง Intel ก็เข้าซื้อ Altera มาตั้งแต่ปี 2015 เช่นกัน ล่าสุด AMD ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้รับการอนุมัติจากหน่วงานภาครัฐของประเทศต่างๆ ให้ซื้อกิจการ Xilinx เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการจะแล้วเสร็จในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2022 นี้

Related Posts